عاشقانه لینک کانال عاشقانه ها telegram.me/pardislove http://pardisgallery.com 2017-01-19T15:14:08+01:00 text/html 2016-10-17T20:56:52+01:00 pardisgallery.com پردیس برای سه ماه انلاین نمیشم دعام کنید http://pardisgallery.com/post/371 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://jootix.ir/wp-content/uploads/2016/10/jootix.ir--2431383068.jpg" alt="قران کریم"></div><div style="text-align: center;">برای سه ماه انلاین نمیشم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">پیغام هاتونو بد سه ماه بعد میبنم</div><div style="text-align: center;">دوستون دارم</div><div style="text-align: center;">ابجی من خیلی دوستدارم نمیدونم سر چی باهم دشمن شدی</div><div style="text-align: center;">هر دفه نظرات دیدم یه حرف زشت زدی بهم باورم نمیشد تویی!</div><div style="text-align: center;">فقط بدون سوتفاهم ،داری درباره هرچیکه تو مجازی اتفاق افتاد اشتباه قضاوت میکنی</div><div style="text-align: center;">من همه تلاشمو کردم بچه ها کنار هم باشن هرکاری کردم ولی</div><div style="text-align: center;">ولی دشمنامون ،خدا بگم چیکارشن نکنه. استغفراالله</div><div style="text-align: center;">امیدوارم خوشبخت باشی هر جا که هستی ابجی گلم &nbsp;</div><div style="text-align: center;">دوستای عزیزم یکمی مشکلات دارم بزودی برمیگردم</div><div style="text-align: center;"><div>امروز 95/7/26</div><div>تاریخ انلاین شدن دوباره:</div><div>95/10/26</div></div> text/html 2016-10-17T20:18:37+01:00 pardisgallery.com پردیس دیگر خودت هم برگردی نمیپذیرم ! من فقط با خاطراتت زنده ام ! http://pardisgallery.com/post/372 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/23423423.jpg" alt="عاشقانه"><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>تقصیر از من است آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>&nbsp;یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !!!</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>آقـــای شــهــردار!</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>خواهش میکنم &nbsp;انقـدرعوض نکـنید رنـــگــــ و روی ایـــن شـهر لعنتی را …</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>این پیاده روها ، میــدان ها ، رنگ و روی دیوارها</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="2"><b>خــــاطـــراتــم دارنـــد از بین &nbsp;مــی رونــــد . . .</b></font></span></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="2"><b><br></b></font></span></p></div> text/html 2016-10-14T11:11:15+01:00 pardisgallery.com پردیس دخیل می‌بندم نه اینک گره بگشایی میبندم که رهایم نکنی! یاحسین(ع) http://pardisgallery.com/post/368 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://jootix.ir/wp-content/uploads/2016/09/jootix.ir--1412669065.jpg" alt="عاشقانه"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">یا اباعبدالله...</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">هـــر زمانی که دلـــم یاد شمــــا مــی افـــتد ...&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">گــــذر زندگـــی ام ســمت خــــدا مــی افــتد ...&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">این چـه سـِری ســت که هـر گاه مسـافر داری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">بـاز هــم اسـم مــنِ گمشــده جــا می افــتد...؟!</span></font></div> text/html 2016-10-14T11:01:29+01:00 pardisgallery.com پردیس اگر قرار باشد بین لغت های جهان فقط یک لغت سهم من باشد، “تو” را انتخاب می کنم! http://pardisgallery.com/post/367 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/7871.jpg" alt=""><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ﯾﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ، ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ&nbsp; ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ میسازد.</font></div> text/html 2016-10-14T10:22:04+01:00 pardisgallery.com پردیس به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت من به این معجزه ایمان دارم منتظر باید بود تا زمستان برود غنچه ها گل بکنند http://pardisgallery.com/post/366 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/21.jpg" alt="عاشقانه"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="text-align: start;">من ماندم و 16 جلد</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"><span style="text-align: start;">لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"><span style="text-align: start;">مترادف “دلتنگی” نمیشود…</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"><span style="text-align: start;">کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"><span style="text-align: start;">درد دارد…</span></font></div> text/html 2016-10-12T14:48:11+01:00 pardisgallery.com پردیس کاش نامت باران بود...آن وقت تمام مردم شهر برای آمدنت دعا می کردند... http://pardisgallery.com/post/365 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/556.jpg" alt="عاشقانه" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br><font face="Mihan-Yekan" size="2">برگرد ،<br>چمدان هایمان اشتباه شده است ،<br>دلم را به جای خاطراتت بردی<br>برگرد.!<br>من براى برگشتن تو با خداهم شرط بسته ام</font><br></div> text/html 2016-10-10T06:54:12+01:00 pardisgallery.com پردیس بی شک در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛ وگرنه آدمی و اینهمه مهربانی ...؟! http://pardisgallery.com/post/363 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/4545.jpg" alt="عاشقانه" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="2">خاک هر شب دعا کرد<br>ازته دل خدا را صداکرد<br>یک شب آخردعایش اثر کرد<br>یک فرشته تمام زمین راخبرکرد<br>وخدا تکه ای خاک برداشت<br>آسمان را در آن کاشت<br>خاک را توی دستان خود ورز داد<br>روح خود را به او قرض داد<br>خاک در دست خدا نور شد<br>برگرفت و از زمین دور شد<br>راستی تو همان خاک خوشبختی<br>تو همان نور هستی</font></div><br></div> text/html 2016-10-08T07:25:18+01:00 pardisgallery.com پردیس هر کسی برای خودش خیابانی دارد ، کوچه ای ، کافی شاپی و شاید عطری که بعد از سالها خاطراتش گلویش را چنگ میزند … http://pardisgallery.com/post/362 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/414242.jpg" alt="عاشقانه" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><font size="2" face="Mihan-Yekan">میمانم در کنار خاطراتت ، با سکوتی مه آلود در شبی آرام ، در برکه ای خاموش . . .<br> هنوز هم صدای جیر جیر <a title="اس ام اس خاطره , استاتوس های خاطرات عاشقانه" href="http://kafshdoozaki.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82/" target="_blank">با</a> رقص ستاره ها مرا به خواب میبرند . . .<br> راستی سقف روئیایت چه رنگیست ؟</font><br></div> text/html 2016-10-08T07:15:49+01:00 pardisgallery.com پردیس اگر قصد ماندگاری ندارید یادگاری هم نگذاریدخسته ام! نه اینکه کوه کنده باشم نه …! دل کنـده ام! http://pardisgallery.com/post/361 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/54546.jpg" alt="عاشقانه" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><div align="center"><br></div><font size="2" face="Mihan-Yekan">حواسم نبود ، که پیشم نماندی<br>حواست نبود ، که آمدم . . .<br>حواست نبود ، که ماندم . . .<br>حواسم نبود ، که با من نیامدی . . .<br>حواسمان نیست که داریم تبدیل به<a title="اس ام اس خاطره , استاتوس های خاطرات عاشقانه" href="http://kafshdoozaki.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82/" target="_blank"> </a>خاطره میشویم . . .</font></div> text/html 2016-10-04T10:45:12+01:00 pardisgallery.com پردیس دیگر چه بلایی ست.... غم انگیز تر ازاین..من بار سفربستم....و یک شهر نفهمید! http://pardisgallery.com/post/359 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/cxvcx.jpg" alt="گالری پردیس"></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">↓باش....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">همیشه باش....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">مهم نیست ڪجا باشی...&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">مهم نیست تنها باشی....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">مهم نیست ڪنار چه ڪسے باشی....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">فقط باش....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">בل خوشم به نفس ڪشیـבن בر هواے این شهر....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">בر این شهرے ڪه تو בر آن نفس میڪشی....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">باش...&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">همیشگے باش.....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">تا من از زنـבه بوבنم בر این בنیایے ڪه تو هستے لذت ببرم....&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 12px; text-align: start;">فقط باش....همین.....↓&nbsp;</span></div>